برنامه کودی رز هیدروپونیک (بستر پرلیت) Start scheme

این فرمول غذایی یک برنامه شروع (Start scheme) مخصوص کشت هیدروپونیک رز شاخه بریده از زمان کاشت بوته تا 45 روز میباشد، برای ادامه تغذیه پس از 45 روز اول (به طور معمول پس از اولین بندینگ Bending بوته ها) باید از برنامه کودی استاندارد (Standard scheme) مخصوص رز شاخه بریده استفاده نمائید. این محلول غذایی مخصوص کشت هیدروپونیک در بستر مواد معدنی مانند پرلیت و راک وول می باشد اگر سهم بیشتر بستر شما را مواد معدنی مانند پرلیت و یا راک وول تشکیل می دهد این فرمول مناسب کار شماست ولی اگر سهم بیشتر بستر شما را مواد آلی مانند کوکوپیت و پیت تشکیل می دهد باید از فرمول غذایی مخصوص بسترهای مواد آلی استفاده نمائید.
برنامه کودی رز هیدروپونیک (بستر پرلیت) Start schemeبرنامه کودی رز هیدروپونیک (بستر پرلیت) Start scheme
قیمت قیمت : 169000 تومان
479 بازدید
نوع فایل : zip

چرا برنامه های کودی سوسن گل را انتخاب کنیم؟

برنامه ها و توصیه های کودی سوسن گل از منابع علمی و دقیق استخراج شده است.توصیه های کودی سوسن گل بر پایه کودهای در دسترس، ارزان و با گرید کشاورزی تنظیم شده است.برنامه های کودی در سوسن گل توسط متخصصان علوم تغذیه گیاهی تهیه و تنظیم می شود. 

شماره تماس: 09038928600

info@soosangol.ir